Ley de Vivienda
A vivenda colaborativa: unha solución á crise habitacional

Unha ferramenta para o dereito á vivenda pendente do apoio da administración pública.
Entrepatios fotogalería - 4
Festa de aniversarios no patio común do edificio colaborativo Entrepatios en Madrid. Álvaro Minguito
Hábitat Social é unha Cooperativa Galega centrada na xestión social do hábitat, no urbanismo participativo a arquitectura ecolóxica e a intervención comunitaria.
21 may 2024 06:05

Padecemos unha severa crise no acceso a unha vivenda digna, que afoga a amplas capas da poboación en todo o Estado español. En resposta, comezan a aflorar modelos alternativos aos do mercado, modelos que consideran a vivenda como ferramenta para garantir dereitos esenciais antes que como mercadoría e xeración de plusvalías.

Entre eses modelos alternativos atópase a vivenda colaborativa. Aquí, son as persoas usuarias as que conxuntamente promoven, deseñan e xestionan o lugar onde desenvolver o seu proxecto de vida, conxugando unidades habitacionais privadas e espazos comúns nos que compartir actividades, servizos e coidados. Este sistema pode estar soportado por distintas formas xurídicas ou de tenencia da propiedade dos inmobles, mais sempre respectando a función social da vivenda.

A solidariedade e o apoio mutuo son piares fundamentais da vivenda colaborativa, fomentándose relacións baseadas no respecto, a empatía e a colaboración, e onde cada persoa se sinta parte activa dun proxecto común. A autoxestión e a autopromoción son prácticas habituais, que permiten ao grupo tomar decisións colectivamente. Ademais, o deseño das vivendas realízase de xeito participativo, tendo en conta as necesidades e preferencias de todas as persoas implicadas,o cal non só garante espazos funcionais e cómodos, senón que reforza o sentido de pertenza. Sen renunciar a espazos privados, a vida comunitaria envolve este ambiente, onde a cooperación e a corresponsabilidade son valores cotiás: organízanse actividades conxuntas, compártense recursos e axúdanse mutuamente nos momentos de dificultade. Esta rede de lazos afectivos e sociais contribúe ao benestar emocional e ao desenvolvemento persoal de cada participante na iniciativa.

Estase evitando a especulación inmobiliaria, devolvendo á vivenda o seu valor de uso fronte o seu valor como mercadoría

De entre os distintos tipos de tenencia da vivenda colaborativa, salientamos o coñecido como cesión de uso. Trátase dun modelo no que a propiedade do inmoble é colectiva, é dicir, recae no conxunto da comunidade promotora, mais no que cada persoa ou unidade habitacional posúe o dereito de uso (indefinido e mesmo hereditario) da súa vivenda. En consecuencia, xa que non é posible a venda a terceiros, estase evitando a especulación inmobiliaria, devolvendo á vivenda o seu valor de uso fronte o seu valor como mercadoría. Falamos dun modelo con amplo percorrido a nivel mundial, con exemplos testeados como o do modelo ANDEL, que xestiona a día de hoxe 125.000 vivendas en cesión de uso en Dinamarca.

Algúns exemplos de cesión de uso na Galiza

Dende hai case dez anos, estanse a desenvolver este tipo de iniciativas tamén polo territorio galego, con diferentes escalas e en diferentes graos de evolución. Mesmo ten xurdido recentemente unha plataforma para a difusión deste modelo, o Grupo Galego de Vivenda Colaborativa, integrado (xunto con entidades da economía social) por iniciativas que comparten os valores da vivenda cooperativa en cesión de uso da Rede de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia, como son: Outra Forma de Vivenda na Coruña, O Laghar no Morrazo, Alvariza, Un lugar ó que chamar fogar e Somos Amizar en Santiago de Compostela. O incipiente pero intenso avance do modelo en Galicia inspírase noutras experiencias exitosas ao longo do estado español, especialmente en Catalunya, onde é salientable, por exemplo, o traballo que dende o 2004 está a realizar a cooperativa Sostre Cívic na súa aposta pola cesión de uso.

Para conseguir que a vivenda colaborativa avance é esencial o papel da administración pública, tanto da autonómica como da local, para potenciar e ampliar un modelo e un ecosistema de entidades que xa está traballando por todo o país a prol do dereito á vivenda baixo esta fórmula. Ese apoio público debería materializarse en dous aspectos: dunha banda, a mobilización do patrimonio público do solo a favor deste tipo de iniciativas (a obtención de chan, que pode supoñer case a metade do custe da promoción, é un gran reto para estes proxectos), e doutro, a introdución de criterios técnicos, sociais e medioambientais nos pregos de licitación que favorezan a proliferación de proxectos de distintas escalas, axudando a diversificar e ampliar o ecosistema.

O caso do barrio de Xuxán na Coruña

Nese sentido, recibíramos con esperanza a licitación que a administración autonómica fixo en 2023 para destinar distintas parcelas no barrio de Xuxán da Coruña (antigo Parque Ofimático) á construción de vivenda en cesión de uso, pero entendemos que o resultado, que adxudicou inicialmente todas as parcelas á cooperativa Galivivienda (entidade con sede en Madrid) non é satisfactorio para acadar que o modelo avance e se consolide dunha maneira positiva. A centralización dunha cantidade de patrimonio público tan importante nunha soa entidade, que por outra banda non ten arraigo no territorio onde vai operar, non cremos que favoreza os criterios de xestión e control directos, corresponsabilidade, transparencia e participación, que tan relevantes son no modelo que nos ocupa.

Citamos este exemplo coa vontade de que sirva para mellorar futuras iniciativas por parte dos poderes públicos nunha dirección máis coherente co que representa o paradigma da vivenda colaborativa. Con esta mesma intención, enumeramos a continuación unha serie de posibles criterios a ter en conta en futuras licitacións de patrimonio de solo público, criterios que transcendan os soamente cuantitativos (de prezo e prazo) e que axuden a que iniciativas de menor escala e músculo financeiro máis modesto tamén poidan participar.

Que medidas tomar no futuro?

No proceso de licitación pública é fundamental avaliar criterios que favorezan a sustentabilidade social e ambiental. As distintas propostas técnicas que se presenten non poden obviar aspectos arquitectónicos, sociais, económicos, ambientais e de mobilidade, así como a creación de espazos comúns que fomenten a interacción e a comunidade. Resulta imprescindible a valoración da rendibilidade social da proposta, con xustificación clara do seu impacto positivo.

A vivenda colaborativa non só é consciente e respectuosa coas persoas usuarias, senón que debe ter moi en conta o impacto da edificación no planeta, tanto no seu proceso de construción como durante a súa vida útil (e mesmo no seu futuro desmantelamento, unha vez rematada esta), converténdose nun activo de loita contra a crise climática. Por iso, é transcendental que os requisitos impulsados pola administración pública teñan moi en conta este tipo de requirimentos técnicos: a pegada enerxética, a utilización de materiais ecolóxicos ou a incorporación de estratexias bioclimáticas que melloren a eficiencia enerxética son parámetros perfectamente avaliables nun concurso público.

A vivenda colaborativa debe propulsar a vida de barrio, facilitando a interacción social e satisfacendo as necesidades das persoas que habitan na súa contorna

A capacidade da edificación para relacionarse co seu entorno inmediato e contribuír ao desenvolvemento urbano, facendo cidade, integrándose na trama urbana existente e mellorando a calidade de vida da veciñanza, resulta tamén indispensable. A vivenda colaborativa debe propulsar a vida de barrio, facilitando a interacción social e satisfacendo as necesidades das persoas que habitan na súa contorna.

Así mesmo, consideramos elemental presentar un plan colaborativo de uso e mantemento dos elementos compartidos, que avale o seu bo funcionamento a longo prazo, dentro dunha proposta de vida comunitaria que inclúa servizos e actividades en espazos comúns. Este plan deberá ser transparente e accesible para todas as persoas integrantes da comunidade.

Finalmente, unha garantía de que as propostas se van desenvolver trala licitación sen deturpar estes principios é que incorporen perfís técnicos coñecedores deles. Así, podería ser esixible a presenza dun equipo multidisciplinar que debería contar con especialistas en distintos ámbitos como o xurídico, o económico, o social ou o técnico, con experiencia en aspectos como a autoxestión de espazos, os novos modelos de convivencia, participación cidadá, arquitectura ecolóxica, enerxías renovables, mobilidade sostible, etc...

A valoración deste conxunto de criterios no concurso de patrimonio de solo público fará posible unha selección de propostas que promovan unha vivenda inclusiva, colaborativa e sostible, en consonancia coas necesidades e valores da comunidade.

En definitiva, e mirando cara o futuro, esperamos que a administración pública sexa consciente da oportunidade real que ten de impulsar modelos alternativos aos do mercado de vivenda que nos trouxo á situación actual. Sabemos cales foron as causas que xeraron o serio problema que sufrimos; agora é necesario probar outras receitas para atopar solucións. O fomento da vivenda colaborativa non é a única política pública de vivenda que se pode impulsar dende a administración, pero consideramos que si se trata dunha alternativa poderosa e con futuro. Neste sentido, a administración debe explorar novos camiños, abrindo xogo e protexendo da fagocitación do mercado os modelos alternativos ao mesmo coa introdución de criterios sociais e medioambientais nas futuras licitacións de patrimonio público.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Desahucios
Desahucios Desahucian a una mujer y sus dos hijas en Villa de Vallecas
Un desahucio más de una familia vulnerable se ejecuta sin una opción de vivienda digna. Le ofrecían un contendor de obra por 15 días sin poder llevar todas sus cosas ni sus mascotas.
Desahucios
Barcelona El caso de Joana: a juicio tras recibir una paliza de un mosso en un desahucio ilegal
La joven, activista del movimiento por la vivienda en el Raval, iba a visitar a una amiga cuando se encontró que la estaban echando de casa, aún con el procedimiento archivado. “Van a golpear a la gente organizada”, dice.
Minería
Mina de Touro A Xunta oculta desde xaneiro a solicitude dun novo megaproxecto mineiro en Touro
Cobre San Rafael solicita ademais que sexa considerado Proxecto Industrial Estratéxico para “facilitar a súa tramitación exprés e impedir a participación pública”, segundo indican máis dun cento de colectivos nun comunicado conxunto.
Biodiversidad
Consejo Europeo Luz verde a la Ley de la Restauración de la Naturaleza tras meses de bloqueo
El cambio de postura de la ministra de Medio Ambiente austriaca, que ha votado en contra de la opinión de su canciller, y la abstención de Bélgica han sido claves para acabar con el bloqueo de conservadores y ultras al paquete medioambiental.
Violencia policial
Racismo Dos policías locales de Madrid, a juicio por agresión racista
Los agentes golpearon al único menor racializado que saltó la verja del recinto ferial de la Vaguada el pasado 13 de octubre.
América Latina
Raúl Zibechi “Gaza es el fin de la humanidad. Hay un proyecto de exterminio de los pueblos molestos”
Raúl Zibechi es uno de los pensadores latinoamericanos que mejor ha explicado desde su labor como ensayista y periodista las transformaciones experimentadas en las últimas décadas y el papel de los movimientos en el pasado y futuro de la región.
Justicia
Problemas con la justicia Joaquín Urías: “La mayor campaña de desprestigio de la judicatura la están haciendo los propios jueces”
Desde 2017, una serie de jueces parecen haberse subido al monte. El jurista Joaquín Urías desgrana en su último libro las circunstancias de este destape y las consecuencias que esto puede tener para la democracia en su conjunto.
Series
Series Los Chochos voladores vienen por ti
Ha vuelto ‘We are Lady Parts’, alhamdulillah, pero igual no te gusta lo que tienen que decir. ¡Un, dos, tres, cuatro!

Últimas

Comunidad El Salto
Comunidad El Salto Las cuentas de El Salto 2023-2024: cada vez más, un gran medio financiado por la gente
El Salto supera el millón de euros anuales de ingresos y aumenta su plantilla hasta llegar a las 28 personas empleadas. Todo eso con criterios éticos de financiación, funcionamiento horizontal y una cooperativa de propiedad colectiva.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
30 años del levantamiento del EZLN Los cambios en la Autonomía Zapatista
La autora hace un análisis sobre cómo el zapatismo concibe la Autonomía y los diversos cambios organizativos que han realizado a lo largo de tres décadas.
Infancia
Infancia sin toros Duras críticas al palco infantil en la feria taurina de Badajoz
La Fundación Franz Weber califica de preocupante y aberrante la propuesta empresarial de habilitar un espacio para la infancia en la plaza de toros.
Ayuntamiento de Madrid
Campamentos de verano en Madrid Sin campamento urbano a menos de una semana del fin del cole
250 familias de Puente de Vallecas se enteran en el último momento de que la primera semana después del fin de curso escolar no habrá campamento infantil urbano por un retraso en la licitación del servicio.
Alquiler
Alquiler La subida del alquiler en la Comunidad Madrid es más del triple de la media nacional
Mientras que la subida de los alquileres ha sido del 4% de media desde mayo del año pasado, los precios en la Comunidad de Madrid han escalado un 14,2%.
Más noticias
Minería
Minería en Galicia La Xunta oculta desde enero la solicitud de un nuevo megaproyecto minero en Touro
Cobre San Rafael solicita además que sea considerado Proyecto Industrial Estratégico, según indican más de un ciento de colectivos en un comunicado conjunto, para “facilitar su tramitación exprés e impedir la participación pública”.
CNT
Sindicalismo ‘Morala’: “Como las seis de La Suiza, fuimos condenados para dar escarmiento por unos hechos que no cometimos”
Miles de personas saldrán a la calle en Xixón para recordar que ´El sindicalismo no es delito. Tras el mitin de apoyo a las cinco sindicalistas de CNT y una trabajadora, actuarán Nacho Vegas y el Coru Antifascista Al Altu La Lleva.
La vida y ya
La vida y ya Sacar de raíz
Arrancar: Sacar de raíz (como cuando se arranca un árbol o una planta). Sacar con violencia algo del lugar a que está adherido o sujeto, o de que forma parte. Quitar con violencia.
Racismo
Movimientos sociales Por un antirracismo que no dependa del gran capital 
La sostenibilidad de muchas organizaciones antirracistas de América Latina y el Caribe depende, en gran medida, de la ayuda al desarrollo de la cooperación internacional o del supuesto altruismo o filantropía de las élites económicas.
República
Manifestación Desafío republicano en el décimo aniversario de la coronación de Felipe de Borbón
Más de 130 organizaciones sociales y políticas convocan una marcha en Madrid el 16 de junio. El manifiesto 'Felipe VI: diez años bastan' ha sido firmado por cuatro mil personas.

Recomendadas

Personas refugiadas
Refugiados Una cafetería para ser libre en el campamento de refugiados palestinos de Beddawi
Hatem Mekdadi abrió Achefak, que significa ‘Lo que tú quieras’, ante la falta de espacios de encuentro en los campos donde desde hace décadas se hacinan los hijos de la Nakba.
Cine
VEINTE AÑOS DE PORNO FEMINISTA Erika Lust: “La pornografía es política”
Erika Lust es un referente del porno feminista y del porno ético, aunque ella hace algunas puntualizaciones sobre esas etiquetas. Celebra veinte años de carrera con la publicación de un libro que recoge su trabajo.
Catalunya
Catalunya La celebración de la Copa América de Vela desata el malestar en Barcelona
El 22 de agosto dará inicio la Copa América de Vela en la capital catalana; un evento de dos meses de duración e inversiones millonarias que destroza el tejido vecinal de los barrios de la costa.